Rezydencja Seniora "Marylka" 607 798 352

Fundacja IWP

Jesteśmy pierwszą w Polsce organizacją, Fundacją, która powstała by dbać o prawidłową, profesjonalną, obsługę pacjenta jak również działającą na rzecz rozwoju psychologii, psychoterapii i psychiatrii, zwłaszcza pod kontem wykorzystania w praktyce trendów naukowych oraz nowych metod leczenia i procesów psychoterapeutycznych.

Fundacja IWP jest inicjatywą wychodząca naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu na innowacyjne wsparcie psychologiczne, również w dziedzinie troski i opieki dla osób starszych.

Co trzeci człowiek powyżej 65 roku życia cierpi na depresję. Osoby te odnoszą wrażenie osamotnienia i izolacji, czują się bezradni i tracą sens życia.

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie, jakości życia społeczności poprzez prowadzenie i finansowanie działań w zakresie:

 

 1. Niesienia pomocy psychologicznej osobom potrzebującym, wraz z zabezpieczeniem

pomocy prawnej,

 1. Wprowadzania innowacyjnych rozwiązań usług psychologicznych i podnoszenia

świadomości prawnej społeczeństwa,

 1. Inicjatyw związanych z rekreacją, wypoczynkiem i rehabilitacją pozamedyczną,
 2. Działalności społecznej, naukowej, kulturalnej i oświatowej na rzecz rozwoju społeczeństwa
 3. Działalności szkoleniowej i doradczej, w tym szkolnictwa podyplomowego,
 4. Pomocy i opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 5. Działalności domów pomocy społecznej, ośrodków ochrony zdrowia, ośrodków terapii

uzależnień oraz ośrodków rehabilitacji osób uzależnionych i niepełnosprawnych

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Poradnictwo psychologiczne i medyczne,
 2. Tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej oraz pogotowia psychologicznego,
 3. Niekonwencjonalne metody leczenia,
 4. Tworzenie i prowadzenie stacjonarnych i objazdowych poradni psychologiczno-prawnych,
 5. Działania innowacyjne w różnych obszarach życia społecznego zmierzające do poprawy, jakości i stylu życia społeczeństwa,
 6. Propagowanie innowacyjnych rozwiązań w życiu społecznym, w tym działalności wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i prawnych,
 7. Kształtowanie pozytywnej tożsamości społecznej i świadomości prawnej,
 8. Propagowanie przysposobienia oraz postaw prorodzinnych poprzez szerzenie i utrwalanie pozytywnego stosunku do kwestii przysposobienia,
 9. Kształtowanie pozytywnej tożsamości i przełamywania uprzedzeń, stereotypów wobec osób przysposobionych czy przysposabiających,
 10. Działania zmierzające do zmian w polskim ustawodawstwie w przepisach dotyczących bezpośrednio lub pośrednio społeczeństwa i innowacji,
 11. Działania na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
 12. Organizację ogólnodostępnego panelu dyskusyjnego w temacie innowacyjności, społeczeństwa, psychologii i prawa,
 13. Organizowanie paneli dyskusyjnych i happeningów nawiązujących do celu statutowego Fundacji,
 14. Organizowanie działalności edukacyjnej (szkoleń) w zakresie działalności Fundacji,
 15. Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli świata nauk prawa, nauk społecznych oraz organizacji pozarządowych w kraju i za granicą,
 16. Prowadzenie działań propagujących idee Fundacji za pośrednictwem różnych mediów, szczególnie strony internetowej,
 17. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z innymi fundacjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji,
 18. Pomoc w dostępie do środków pomocowych Unii Europejskiej,
 19. Pozyskiwanie sponsorów dla realizacji celu Fundacji,
 20. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie zgodnym z celem Fundacji,
 21. Aktywizację społeczności lokalnych poprzez propagowanie i upowszechnianie postaw prospołecznych,
 22. Tworzenie centrów wolontariatu,
 23. Organizację imprez kulturalnych i sportowych,
 24. Sprawowanie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, udzielanie im pomocy,
 25. Tworzenie i prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 26. Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw na rzecz tworzenia domów opieki, pensjonatów dla seniorów świadczących usługi na poziomie zgodnym z oczekiwaniami i potrzebami ich podopiecznych i pensjonariuszy oraz odpowiednio do standardów światowych,
 27. Tworzenie i prowadzenie ośrodków leczenia uzależnień, izb wytrzeźwień, hosteli dla uzależnionych i rehabilitacji osób uzależnionych, działania na rzecz przysposobienia i powrotu osób uzależnionych do życia społecznego i gospodarczego.
 28. Działania informacyjne na rzecz osób poszukujących domów społecznej i ośrodków leczenia uzależnień.
 29. Tworzenie baz danych o funkcjonujących ośrodkach, zakresie i standardach usług świadczonych przez takie placówki,
 30. Wspieranie działalności legalnie działających ośrodków uzależnień, ich promocja i ochrona prawna.